กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy