ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง

Main Article Content

ดวงฤทัย จิตรอารี
พัชรี จันทร์เพ็ง
ศุภโชค สอนศิลป์พงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน และ (2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่มีต่อพัฒนาการความสามารถความสามารถทางคณิตศาสตร์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (Randomized Controlled Trial) ตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 156 คน โดยใช้การสุ่มที่มีการควบคุม เครื่องมือที่ใช้ คือ ชุดเครื่องมือวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต ผ่านระบบ Web Application “การให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง” ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ 2 มิติ คือ มิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมิติโครงสร้างความคิดรวบยอด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาปฏิสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two-way MANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนกับรูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์กับรูปแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับร่วมกันส่งผลต่อพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในมิติโครงสร้างความคิดรวบยอด แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่งผลต่อพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ในมิติกระบวนการทางคณิตศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adams, R.J., Wilson, M., and Wang, W.C. (1997). The multidimensional random coefficients multinomial logit model. Applied Psychological Measurement, 21(1), 1-23.

Adams, R. J., & Khoo, S. T. (1996). Quest: Educational Research : The interactive test analysis system. Camber well, Australia: Australian Council.

Bird M-L, Hill KD, Fell JW, Shute. (2012). A Randomized Controlled Study Investigating Static and Dynamic Balance in Older Adults After Training With Pilates. ACRM Journal 2012, 93(1), 43-9.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in education, 5(1), 7-74.

Bloom, B. S. (1976). Human characteristic and school learning. New York: McGraw-Hill Book Company.

Borg, Walter R.; & Gall, Meredith Damien. (1989). Education research: An Introduction. New York: Longman.

Bradford Hill, A. (1955). Principle of Medical Statis tics. London: The Langet Limited.

Chinjunthuk, S. & Junpeng, P. (2020). Assessment Guidelines for Student’s Personalized Mathematical

Proficiency Development. Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University, 26 (1), 47-63.

Cohen, V.B. (1985). A reexamination of feedback in computer-based instruction: Implications for instructional design. Education Technology, 25(1), 33-37.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Jantasuk, S. & Junpeng, P. (2020). Designing Automated Feedback System to Diagnose Students' Mathematical Proficiency Level Through Digital Learning Platform. Journal of Research Methodology, 35(1), 23-45.

Junpeng, P. (2018). Applying for Multidimensional Item Response Theory:MIRT. KhonKaen: KhonKaen University Publishing. [in Thai]

Junpeng, P. et al. (2020). Developing students' mathematical proficiency level diagnostic tools through

information technology in assessment for learning report. Bangkok: Research Administration Division Khon Kaen University. [in Thai]

Junpeng, P., Krotha, J., Chanayota, K., Tang, K. N., & Wilson, M. (2019). Constructing Progress Maps of Digital Technology for Diagnosing Mathematical Proficiency. Journal of Education and Learning, 8(6), 90 -102. [in Thai]

Kanjanawasee, S. (2012). Classical test theory. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Hakstian. A.R. & Cattell, R.B. (1978). Higher-stratum ability structures on a basis of twenty primary abilities. Journal of Educational Psychology, 70, 657-669.

Krause, Stark & Mandl (2009). The effects of cooperative learning and feedback on e-learning in statistics. Journal of ScienceDirect, 2(1), 158-170.

Mason, B. J., & Bruning, R. (2001). Providing feedback in computer-based instruction: What the research tells us (CLASS Research Report No. 9). Center for Instructional Innovation, University of Nebraska-Lincoln.

Masantiah, J. (2017). Development of a Computer-Based Testing System With Immediate Feedback For Different Student's Ability Levels : Application of Rasch Sirt Model. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Mohammed, M., Khan, M.B, Mohammed, B. (2016). Machine Learning Algorithms and Applications. Boca Raton: CRC Press.

National Council of Teacher of Mathematics [NTCM]. (2000). Executive Summary Principles and Standards for School Mathematics. Retrieved from http://nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/P. Junpeng. [in Thai]

Sarker, I. H., Kayes, A., Badsha, S. , Alqahtani, H. , Watters, P. (2020). Cybersecurity data science: an overview from machine learning perspective. Journal of Big Data, 7(1), 1–29.

Schimmel, B. J. (1983). A meta-analysis of feedback to learners in computerized and programmed instruction. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montréal. (ERIC Document Reproduction Service No. 233708).

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2018). Assessment PISA 2015 Science Reading and Mathemetics. Bangkok: Success Publication. [in Thai]

Thongpanchang, S. (2018). Effects of Different Types of Computer-Based Mxed Feedback on the Numeracy Skill Development of Lowersecondary School Student. Bangkok: Chulalongkorn University.

Vygotsky, L. (1978). Mind in society:The developmental of higher psychological process. Cambridge MA: Harvard University Press.

Wilson, M. (2005). Constructing measures: An item response modeling approach. Mahwah, NJ: Rout ledge.