เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความต้องไม่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ และไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ (หรือมีคำอธิบายไว้ในความคิดเห็นต่อบรรณาธิการ)
  • บทความต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  • แหล่งข้อมูลอ้างอิงต้องมีอยู่จริง URL ที่ใช้อ้างอิงต้องมีให้บริการอยู่จริงเช่นกัน
  • ข้อความเว้นวรรคเดียว ควรใช้แบบอักษรขนาด 12 point มีการใช้ตัวเอียงมากกว่าขีดเส้นใต้ (ยกเว้น URL) และภาพประกอบทั้งหมด เช่น รูปภาพ และ ตาราง ต้องถูกวางไว้ภายในข้อความที่เหมาะสมมากกว่านำมาต่อท้าย
  • ข้อความที่เป็นไปตามข้อกำหนดโวหารและบรรณานุกรมที่ระบุไว้ในแนวทางการเขียนของผู้เขียน

        คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความสามารถศึกษาได้จากเอกสารตามลิงก์ดังนี้

คำแนะนำการเขียนบทความและตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงAPA_JIIE.pdf - Google Drive