Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความต้องไม่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ และไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ (หรือมีคำอธิบายไว้ในความคิดเห็นต่อบรรณาธิการ)
  • บทความต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  • แหล่งข้อมูลอ้างอิงต้องมีอยู่จริง URL ที่ใช้อ้างอิงต้องมีให้บริการอยู่จริงเช่นกัน
  • ข้อความเว้นวรรคเดียว ควรใช้แบบอักษรขนาด 12 point มีการใช้ตัวเอียงมากกว่าขีดเส้นใต้ (ยกเว้น URL) และภาพประกอบทั้งหมด เช่น รูปภาพ และ ตาราง ต้องถูกวางไว้ภายในข้อความที่เหมาะสมมากกว่านำมาต่อท้าย
  • ข้อความที่เป็นไปตามข้อกำหนดโวหารและบรรณานุกรมที่ระบุไว้ในแนวทางการเขียนของผู้เขียน

        คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความสามารถศึกษาได้จากเอกสารตามลิ้งดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1_mAL9NF1d4WKBt1mt_tTCU0-k4A5UH4g/view?usp=sharing