Announcements

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

        ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563