Announcements

CMU Journal of Education

2021-01-04

ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

- ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 2,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

    อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ก่อนประกาศดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  แต่จะมีผลต่อบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ต่อจากนี้ไป และขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - กองบรรณาธิการ -

 

อัตราค่าบริการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร_มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2.jpg