กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารฯ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 3,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

   และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ   และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

    อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ก่อนประกาศดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด                     

แต่จะมีผลต่อบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ต่อจากนี้ไป และขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์

บทความลงวารสารฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ :

1.การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการ                                                     

เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

2.ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo                                                                           

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว                                                                               

จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ                                                                                 

ของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

3.การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                               

บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ                                                           

อย่างน้อย 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4.ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน 

วารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ

หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืน

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการ                                                               

ประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้                                                 

หมายความว่า บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคาร         ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     สาขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            

เลขที่บัญชี      667-418607-2

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  

 

คลิกอ่านประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ

https://drive.google.com/file/d/110mqodLUjjQpc4ZYQEyy5BR5cBq859gh/view?usp=sharing