1 รองศาสตราจารย์  วิไลพร ธนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร  เลาหจรัสแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด โชติวชิรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 รองศาสตราจารย์ ดร. ลฎาภา ลดาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุนทรี คนเที่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษรี เพ่งเล็งดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันท์นภัส แสงฮอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา กมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบัน พรเวียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ เงินยวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ออมสิน จตุพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศุตม์ ลาศุขะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 อาจารย์ ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 อาจารย์ ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 อาจารย์ ดร. สุนันชัย ออนตะไคร้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 อาจารย์ ดร. พิมพ์พธู สุตานันต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 อาจารย์ ดร. พรสุดา อินทร์สาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 อาจารย์ ดร. วิชญา ผิวคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 อาจารย์ ดร. ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 อาจารย์ ดร. นันทกา สุปรียาพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
38 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
39 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ รัตนโรจนานุกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา มิตรานันท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิธัญญา วัณโณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46 อาจารย์ ดร. นันทิณา นิลายน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47 รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวนิตย์ สงคราม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกลรัชต์ แก้วดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายรุ้ง ซาวสุภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศา ตันติเฉลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 อาจารย์ ดร. สริตา เจือศรีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สีแล สถาบันการพลศึกษา
53 รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชา ลดาชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ มหาวิทยาลัยพะเยา
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร มหาวิทยาลัยพะเยา
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา กองสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
59 อาจารย์ ดร. ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ มหาวิทยาลัยพะเยา
60 อาจารย์ ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระ วุฒิพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ สีบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63 อาจารย์ ดร. โชคศิลป์ ธนเฮือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64 รองศาสตราจารย์ ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
65 รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
66 รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
67 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร มหาวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา  ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
72 อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ
73 อาจารย์ ดร. จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร มหาวิทยาลัยมหิด
74 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒน์  พุกเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ วรชัยยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
77 อาจารย์ ดร. แสงกฤช กลั่นบุศย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา รักกะเปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ
82 รองศาสตราจารย์ ดร เอื้อจิตร พัฒนจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยืนยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 อาจารย์ ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร วัจนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
86 รองศาสตราจารย์ ดร. จิติมา วรรณศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา แช่มช้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา กอนพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษ์ อุดมรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินภา กิจเกื้อกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร ทองทา มหาวิทยาลัยนเรศวร
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร  หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณประภา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร สว่างเมฆ มหาวิทยาลัยนเรศวร
96 รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาโรช สอาดเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อรทัย อินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
101 อาจารย์ ดร. สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวทิวา นามคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
104 รองศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
105 รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
106 รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
107 รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา  เตียเจริญ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยศิลปากร
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กันยารัตน์ เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร
111 รองศาสตราจารย์ ดร. มานิกา วิเศษสาธร มหาวิทยาลัยรามคำแหง