1 ศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รศ. วิไลพร ธนสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รศ.ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รศ.ดร. ถนอมพร  เลาหจรัสแสง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ผศ.ดร. นทัต อัศภาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ผศ.ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ผศ.ดร. สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผศ.ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ผศ. สุนทรี คนเที่ยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ผศ.ดร. สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ผศ.ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ผศ.ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 ผศ.ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ผศ.ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ผศ.ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 ผศ.ดร. วรนันท์ โสวรรณี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ผศ.ดร. บุษรี เพ่งเล็งดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ผศ.ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ผศ.ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 ผศ.ดร. นันท์นภัส แสงฮอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ผศ.ดร. ลฎาภา ลดาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ผศ.ดร. รัชชุกาญจน์  ทองถาวร   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ผศ.ดร. บุญรอด โชติวชิรา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ผศ.ดร. ณัชชา  กมล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ผศ.ดร. ธารณ์ ทองงอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ผศ.ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 ผศ.ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 อ.ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 อ.ดร. พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 อ.ดร. สุนีย์ เงินยวง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 อ.ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 อ.ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 อ.ดร. สุนันชัย  ออนตะไคร้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 อ.ดร. ออมสิน จตุพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 อ.ดร. สิระ  สมนาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 อ.ดร. พิมพ์พธู  สุตานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 อ.ดร. พรสุดา อินทร์สาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 อ.ดร. สุบัน พรเวียง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39 อ.ดร. วิชญา   ผิวคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 อ.ดร. ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 ผศ.ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
42 รศ.ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
43 รศ.ดร. ภาคภูมิ รัตนโรจนานุกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44 ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45 ผศ.ดร. สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
46 รศ. ดร.    เนาวนิตย์ สงคราม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 ผศ.ดร. สกลรัชต์    แก้วดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 ผศ.ดร. สายรุ้ง ซาวสุภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 อ.ดร. สริตา  เจือศรีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 ผศ.ดร. นิกร สีแล สถาบันการพลศึกษา
51 ผศ.ดร. ลือชา ลดาชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
52 ผศ.ดร. สันติ บูรณะชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
53 ผศ.ดร. วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์ มหาวิทยาลัยพะเยา
54 ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  พรมภักดิ์  มหาวิทยาลัยพะเยา
55 ผศ.ดร. อมรรัตน์  วัฒนาธร  มหาวิทยาลัยพะเยา
56 อ.ดร. ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ มหาวิทยาลัยพะเยา
57 อ.ดร. วัชราวุฒิ  กฤตินธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
58 อ.ดร. รุ่งทิวา  กองสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
59 ผศ.ดร. สุระ  วุฒิพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
60 ผศ.ดร. สุพจน์  สีบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
61 อ.ดร. โชคศิลป์  ธนเฮือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62 อ.ดร. ศักดิ์ดา น้อยนาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63 รศ.ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
64 รศ.ดร. ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
65 รศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
66 ผศ.ดร. พงศธร  มหาวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
67 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
68 ผศ.ดร. ปิยะธิดา  ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69 ผศ.ดร. กุลสิรินทร์   อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
70 ผศ.ดร. พัชรี  ร่มพยอม วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
71 อ.ดร. เกียรติศักดิ์  ชัยยาณะ รรวัฒโนทัยพายัพ
72 อ.ดร. .จิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร มหาวิทยาลัยมหิดล
73 รศ.ดร. ศุภวัฒน์    พุกเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74 ผศ.ดร. ศิริวรรณ  วรชัยยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75 ผศ.ดร. สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
76 อ.ดร. แสงกฤช  กลั่นบุศย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
77 ผศ.ดร. ฉัตรชัย  พะวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
78 ผศ.ดร. สุทธิดา  รักกะเปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79 ผศ.ดร. สิงหา  ประสิทธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
80 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 อ.ดร. ไชยพงษ์  เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 ผศ.ดร. อัมพร  วัจนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
84 รศ.ดร. จิติมา  วรรณศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
85 ผศ.ดร. สุกัญญา  แช่มช้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
86 ผศ.ดร. อนุชา  กอนพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร
87 ผศ.ดร. ทักษ์  อุดมรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
88 ผศ.ดร. สิรินภา  กิจเกื้อกูล  มหาวิทยาลัยนเรศวร
89 ผศ.ดร.  อรรถกร  ทองทา มหาวิทยาลัยนเรศวร
90 ผศ.ดร. วนินทร  พูนไพบูลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
91 ผศ.ดร. เอื้อมพร  หลินเจริญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
92 รศ.ดร ชาตรี มณีโกศล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
93 ผศ.ดร. วิระภรณ์  ไหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
94 ผศ สาโรช  สอาดเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
95 ผศ. อรทัย  อินตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
96 อ.ดร. สุพัตรา  สกุลศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97 อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
98 รศ.ดร. สมชัย  วงษ์นายะ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
99 ดร. นพดล    ทุมเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
100 รศ.ดร. ชานนท์ จันทรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
101 รศ.ดร. อัจฉรา  นิยมาภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
102 ผศ.ดร. มนัสนันท์  หัตถศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
103 รศ.ดร. มัทนา    วังถนอมศักดิ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
104 ผศ.ดร. สายสุดา   เตียเจริญ   มหาวิทยาลัยศิลปากร
105 ผศ.ดร. พิมพ์ชนก   สุวรรณธาดา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
106 ผศ. กันยารัตน์  เมืองแก้ว   มหาวิทยาลัยศิลปากร