ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความทุกบทความของวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องผ่านพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับดังกล่าว ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review) โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

        Print ISSN    : 2586-9043

        Online ISSN : 2586-825X

ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021-12-21

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารฯ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 3,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

   และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ   และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

    อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ก่อนประกาศดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด                     

แต่จะมีผลต่อบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ต่อจากนี้ไป และขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์

บทความลงวารสารฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ :

1.การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการ                                                     

เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

2.ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo                                                                           

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว                                                                               

จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ                                                                                 

ของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

3.การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                               

บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ                                                           

อย่างน้อย 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4.ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน 

วารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ

หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืน

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการ                                                               

ประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้                                                 

หมายความว่า บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคาร         ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     สาขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            

เลขที่บัญชี      667-418607-2

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  

แจ้งปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

2021-09-07

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF ทางวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในลักษณะ Double Blind โดยไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน และจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารศึกษาศาสตร์สาร มช.

2021-07-06

ผู้สนใจเสนอบทความวิจัย เพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถศึกษา

VDOข้อแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารศึกษาศาสตร์สาร มช. ดังลิงก์

https://cmu.to/yocJD หรือ ข้อแนะนำการเขียนบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์สาร มช. - Google Drive

-ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน-

วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021-01-04

ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารฯ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

- ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 2,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

   และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ   และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

    อย่างไรก็ตาม บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ก่อนประกาศดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด                     

แต่จะมีผลต่อบทความที่จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ต่อจากนี้ไป และขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจในการตีพิมพ์

บทความลงวารสารฯ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ :

1.การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการ                                                     

เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

2.ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo                                                                           

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว                                                                               

จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ                                                                                 

ของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

3.การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                               

บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ                                                           

อย่างน้อย 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4.ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน 

วารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ

หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืน

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการ                                                               

ประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้                                                 

หมายความว่า บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคาร         ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     สาขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            

เลขที่บัญชี      667-418607-2

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - กองบรรณาธิการ -

 

 

อัตราค่าบริการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร_มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2.jpg

 

Vol. 5 No. 3 (2021): กันยายน-ธันวาคม

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ( กันยายน - ธันวาคม 2564 ) วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมาถึงฉบับสิ้นปีพุทธศักราช 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน ที่ร่วมกันนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก และขอขอบคุณความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทความ และคณะทํางานวารสารฯ ซึ่งช่วยให้วารสารมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเปิดรับบทความจากผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

          วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ  

          ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 นี้ กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

 

                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา  แก้วคง

                                                      บรรณาธิการวารสาร

Published: 2021-12-30

ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธารารัตน์ พรมสาร, ฐิติภรณ์ อรุณถิน, เบญจมาส มั่นอยู่, ฐิติมา สมบัติวงค์

1-10

Conceptions of Learning Biology of Science-Oriented Program High School Students

ปาริชาติ แสนนา, วิทูล อินทร์เพ็ง

70-84

แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

สิรวิชญ์ แก้วเกิด, นพดล ทุมเชื้อ, สุรพล ยังวัฒนา, สุวรรณ์ ทวีศาสตร

85-94

มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ, นครินทร์ พัฒนบุญมี, แสงกฤช กลั่นบุศย์, นฤมล เอมะรัตต์

125-137

View All Issues