ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        Print ISSN    : 2586-9043

        Online ISSN : 2586-825X

Vol. 4 No. 1 (2020): January-April

Published: 2020-04-30

High School Students’ Scientific Epistemic Beliefs

วิษนุกร นามมุงคุณ, ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ, Fang-Ying Yang

37-49

View All Issues