เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF ทางวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในลักษณะ Double Blind โดยไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน และจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป