Journal of Inclusive and Innovative Education Online ISSN : 2985-0266 (โดยมีชื่อเดิมคือ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU Journal of Education Print ISSN เดิม : 2586-9043 Online ISSNเดิม : 2586-825X) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย และมีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความทุกบทความของ Journal of Inclusive and Innovative Education จะต้องผ่านพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับดังกล่าว ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review) โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

        Online ISSN :  2985-0266

        Journal of Inclusive and Innovative Education (โดยมีชื่อเดิมคือ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU Journal of Education Print ISSN เดิม : 2586-9043 Online ISSNเดิม : 2586-825X) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม วารสารเริ่มเปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ฉบับ ปีที่ 7 ฉบับ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2566 

        คณะผู้จัดทำ Journal of Inclusive and Innovative Education มุ่งพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีข้อกำหนดในการรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการดังนี้คือ ผู้ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่มีสาระและขอบเขตตามที่ได้กำหนดไว้ เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย และมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นสาระที่ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน 

        ทั้งนี้ ผู้เสนอบทความต้องจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด ทุกบทความจะต้องมีบทคัดย่อและคำสำคัญ 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อจะต้องเขียนอย่างพิถีพิถัน มีความถูกต้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย จรรยาบรรณการวิจัย เนื้อหา บทความ ข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารต้องไม่เป็นความคิดเห็นของผู้เสนอบทความเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้เสนอบทความควรอ้างอิงจากเอกสารวิชาการที่น่าเชื่อถือ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสาระในบทความที่เสนอ จำนวนหน้าของบทความความยาว ไม่เกิน 6-15 หน้ากระดาษ A4 กระบวนการพิจารณาบทความ ผู้เสนอบทความสามารถตรวจสอบกระบวนการพิจารณาบทความได้ทางออนไลน์ ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในศึกษาศาสตร์สาร ใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนและกองบรรณาธิการ ถือเป็นผลที่สิ้นสุดการพิจารณาในการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความจะต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตามกำหนด หากผู้เสนอบทความมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตีพิมพ์โปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน โดยกองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ข้อมูลของเนื้อหาในบทความถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        Journal of Inclusive and Innovative Education เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย โดยพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ การประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        บทความทุกบทความของ Journal of Inclusive and Innovative Education จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับดังกล่าว ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review)

        บทความวิจัย (Research Article)
        บทความวิชาการ (Original Paper)

        

        ภาษาไทย

        วารสารมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

        ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

     กองบรรณาธิการ Journal of Inclusive and Innovative Educationได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน  Journal of Inclusive and Innovative Education บทความละ 3,000 บาท  โดยจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ

   และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ   และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

คลิกอ่านประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ ที่

 

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่