ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยเปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย และมีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความทุกบทความของวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องผ่านพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับดังกล่าว ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review) โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

        Print ISSN    : 2586-9043

        Online ISSN : 2586-825X

        ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม

        คณะผู้จัดทำศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใน 3 ปีนี้ จึงมีข้อกำหนดในการรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการดังนี้คือ ผู้ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่มีสาระและขอบเขตตามที่ได้กำหนดไว้ เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย และมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นสาระที่ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน 

        ทั้งนี้ ผู้เสนอบทความต้องจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด ทุกบทความจะต้องมีบทคัดย่อและคำสำคัญ 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อจะต้องเขียนอย่างพิถีพิถัน มีความถูกต้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย จรรยาบรรณการวิจัย เนื้อหา บทความ ข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารต้องไม่เป็นความคิดเห็นของผู้เสนอบทความเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้เสนอบทความควรอ้างอิงจากเอกสารวิชาการที่น่าเชื่อถือ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสาระในบทความที่เสนอ จำนวนหน้าของบทความความยาว ไม่เกิน 6-15 หน้ากระดาษ A4 กระบวนการพิจารณาบทความ ผู้เสนอบทความสามารถตรวจสอบกระบวนการพิจารณาบทความได้ทางออนไลน์ ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในศึกษาศาสตร์สาร ใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนและกองบรรณาธิการ ถือเป็นผลที่สิ้นสุดการพิจารณาในการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความจะต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตามกำหนด หากผู้เสนอบทความมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตีพิมพ์โปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน โดยกองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ข้อมูลของเนื้อหาในบทความถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทความเฉพาะภาษาไทย โดยพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ การประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        บทความทุกบทความของวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องผ่านพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่ออ่านประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับดังกล่าว ในรูปแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งบทความต้นฉบับ ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blinded Review)

        บทความวิจัย (Research Article)
        บทความวิชาการ (Original Paper)

        

        ภาษาไทย

        วารสารมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

        ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

     กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้

ทางวารสารกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงใน "วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

   บทความละ 3,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

   และในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ   และถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ได้

คลิกอ่านประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความลงวารสารฯ

https://drive.google.com/file/d/110mqodLUjjQpc4ZYQEyy5BR5cBq859gh/view?usp=sharing

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่