ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        Print ISSN    : 2586-9043

        Online ISSN : 2586-825X

        ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม

        คณะผู้จัดทำศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใน 3 ปีนี้ จึงมีข้อกำหนดในการรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการดังนี้คือ ผู้ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่มีสาระและขอบเขตตามที่ได้กำหนดไว้ ภาษาที่ใช้เขียนบทความเป็นภาษาไทยและมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นสาระที่ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน โดยไม่คิดค่าตีพิมพ์เผยแพร่ (ในปี พ.ศ. 2560)

        ทั้งนี้ ผู้เสนอบทความต้องจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด ทุกบทความจะต้องมีบทคัดย่อและคำสำคัญ 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อจะต้องเขียนอย่างพิถีพิถัน มีความถูกต้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย จรรยาบรรณการวิจัย เนื้อหา บทความ ข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารต้องไม่เป็นความคิดเห็นของผู้เสนอบทความเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้เสนอบทความควรอ้างอิงจากเอกสารวิชาการที่น่าเชื่อถือ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสาระในบทความที่เสนอ จำนวนหน้าของบทความความยาว ไม่เกิน 6-15 หน้ากระดาษ A4 กระบวนการพิจารณาบทความ ผู้เสนอบทความสามารถตรวจสอบกระบวนการพิจารณาบทความได้ทางออนไลน์ ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในศึกษาศาสตร์สาร ใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนและกองบรรณาธิการ ถือเป็นผลที่สิ้นสุดการพิจารณาในการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความจะต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตามกำหนด หากผู้เสนอบทความมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตีพิมพ์โปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน โดยกองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ข้อมูลของเนื้อหาในบทความถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ การประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        บทความวิจัย (Research Article)
        บทความวิชาการ (Original Paper)

        วารสารมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

        ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่