บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

  1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมานั้น ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
  3. ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอผลงานตามข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล ต้องไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
  4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ”
  5. ผู้นิพนธ์จะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม (template) ของวารสาร
  6. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
  7.  ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น กรณีที่มีการนำมาใช้ในผลงานของตน รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
  8. ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา
  9. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (หากมี) จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

 บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน (Duties of Reviewers)
       1. ผู้ประเมินบทความ ต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความที่อ่านต่อบุคคลที่ไม่               เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
        2. ผู้ประเมินควรปฏิเสธการประเมินบทความที่ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ รู้จักผู้              นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ควรแจ้งให้                          บรรณาธิการวารสารทราบเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน
       3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการ ไม่ใช้             ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
      4. หากผู้ประเมินพบความซ้ำซ้อนของบทความที่กำลังพิจารณา กับบทความแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผู้ประเมินต้องแจ้งให้                             บรรณาธิการของวารสารทราบทันที

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)
      1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ และคัดเลือกบทความที่เหมาะสมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร              และไม่รับตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
      2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการ                ประเมินบทความ
      3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ มีความสำคัญ                       ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ                                                            4. บรรณาธิการต้องไม่ ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ แต่ต้องตรวจสอบหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อน                และแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความนั้น
      5. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน
      6. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการจะหยุดกระบวนการประเมินบทความ            และติดต่อผู้นิพนธ์ทันที เพื่อขอคำชี้แจงประกอบการพิจารณา “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ ซึ่ง                        บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิด                ชอบต่อบทความของบรรณาธิการ