วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : CMU Journal of Education

ISSN (เดิม) : 2586-9043 E-ISSN (เดิม) : 2586-825X

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Inclusive and Innovative Education

 ISSN online: 2985-0266

โดยจะเริ่มปรับเปลี่ยนใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.7 No.2(May-August) 2023 เป็นต้นไป

(ประกาศโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :  https://cmu.to/CMUJ2023

และ https://cmu.to/EdjhH