ผู้สนใจเสนอบทความวิจัย เพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านสามารถศึกษา

VDOข้อแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารศึกษาศาสตร์สาร มช. ดังลิงก์

https://cmu.to/yocJD หรือ ข้อแนะนำการเขียนบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์สาร มช. - Google Drive

-ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน-

วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่