กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy