Return to Article Details แนวทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมีตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download Download PDF