Return to Article Details การบริหารการควบคุมภายในของโรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย Download Download PDF