กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิิทธิพลและความสำคัญของ คัมภีร์โลกัปปทีปกสารที่มีต่อ คัมภีร์โลกศาสตร์บาลีในยุคหลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF