กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF