แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค

Main Article Content

สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล

บทคัดย่อ

คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกบาลีเป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิที่รวบรวมเนื้อหาพระไตรปิฎกที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นหลักฐานที่มีคุณค่ามากทั้งในทางพระพุทธศาสนาและวงการวิชาการ แต่คัมภีร์ใบลานจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการอนุรักษ์และเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเนื้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานมาสร้างเป็นฐานข้อมูลถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการการศึกษาคัมภีร์ใบลาน
บทความเรื่อง “แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลีจากคัมภีร์ใบลาน” เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในปฏิบัติงานจริง โดยรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ปัญหา และประเด็นที่น่าสนใจ จากการอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค ในส่วนของคัมภีร์ใบลานสายอักษรขอมและอักษรธรรมซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ใบลานที่สืบทอดในประเทศไทย
“แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลีจากคัมภีร์ใบลาน” เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในการนำเอาเนื้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานมาสร้างเป็นฐานข้อมูล ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ควรให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีเศรษฐวรกุล สุชาดา. 2018. “แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค”. วารสารธรรมธารา 1 (1):287-316. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160725.
บท
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา
Bookmark and Share

References

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์. 2554. “เอกสารใบลาน: การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ และเอกสารสำคัญ เอกลักษณ์ทางภาษาและการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น.” บทความวิชาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูบูรณาการ. มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.