ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ), รศ.ดร.
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก), รศ.ดร.
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
Professor Katsura Shoryu, Ph.D.   (Hiroshima University, Hiroshima, Japan)
Professor Sasaki Shizuka, Ph.D.   (Hanazono University, Kyoto, Japan)
Professor Wakahara Yusho   (Ryukoku University, Kyoto, Japan)

บรรณาธิการ
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ), พ.บ.,ดร.    (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.ภัทธิดา แรงทน   (หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ DCI)

กองบรรณาธิการ
Professor Matsuda   (Kazunobu Bukkyo University, Kyoto, Japan)
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.   (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.   (อาจารย์ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยริวโคขุ ประเทศญี่ปุ่น)
ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา   (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง   (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ อินทองปาน   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อำนาจ บัวศิริ   (อาจารย์ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิรา โกมาสถิต   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น   (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุจารี ประสิทธิ์พันธ์   (เกษียณราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาจรี นำเบญจพล   (เกษียณราชการ)
ดร. บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์   (หัวหน้าศูนย์วิจัยพระไตรปิฎก กองวิจัย DCI)
ดร. เมธี พิทักษ์ธีระธรรม   (ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI)

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
Andreas Johannes Jansen

ฝ่ายศิลปกรรมและระบบออนไลน์
พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร
พระมหายศพล ธมฺมธโร
พงษ์ศิริ ยอดสา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI