ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ), รศ.ดร.
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก), รศ.ดร.
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
Professor Katsura Shōryū, Ph.D.  (Hiroshima University, Hiroshima, Japan)
Professor Sasaki Shizuka, Ph.D.  (Hanazono University, Kyoto, Japan)
Professor Wakahara Yūshō  (Ryukoku University, Kyoto, Japan)

บรรณาธิการ
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ), พ.บ., ดร.   (ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ดร. ภัทธิดา แรงทน   (หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ DCI)

กรรมการที่ปรึกษา
พระมหาธนา เตชธมฺโม, ดร., พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ, ดร.
พระมหาสมคิด ชยาภิรโต, พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย, ดร.
พระมหาวรท กิตฺติปาโล, ดร., พระมหามนต์ชัย อภิชาโน, ดร.

กองบรรณาธิการ
Professor Matsuda Kazunobu   (Bukkyo University, Kyoto, Japan)
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.   (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.   (ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI)
ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา   (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง   (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ อินทองปาน   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อำนาจ บัวศิริ   (อาจารย์ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิรา โกมาสถิต   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ   (เกษียณราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น   (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ดร. บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์   (หัวหน้าศูนย์วิจัยพระไตรปิฎก DCI)

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
Andreas Johannes Jansen
Dr. Chatmaporn Tokaranyaset

ฝ่ายศิลปกรรมและระบบออนไลน์
พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร
พระมหายศพล ธมฺมธโร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI