บรรณาธิการ
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ), พ.บ.,ดร.  (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร. ภัทธิดา แรงทน (หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ DCI)

กองบรรณาธิการ
Professor Matsuda Kazunobu (Bukkyo University, Kyoto, Japan)
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. (อาจารย์ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยริวโคขุ ประเทศญี่ปุ่น)
ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง  (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อำนาจ บัวศิริ (อาจารย์ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ชาติประเสริฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิรา โกมาสถิตย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์ (เกษียณราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาจรี นำเบญจพล (เกษียณราชการ)
ดร. เมธี พิทักษ์ธีระธรรม (ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI)
ดร. บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์ (หัวหน้าศูนย์วิจัยพระไตรปิฎก กองวิจัย DCI)

คณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Reviewers)
พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ), รศ.ดร. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ.ดร. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รองศาสตราจารย์ ดร. สำเนียง เลื่อมใส (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย์ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี มหณรงค์ชัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ อินทองปาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง ทินรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ศุภษร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อำนาจ บัวศิริ (อาจารย์ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร. อำพล บุดดาสาร (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พิมพวง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุม อังกูรโรหิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมควร นิยมวงศ์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สานุ มหัทธนาดุลย์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติเมธี หงษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (มหาวิทยาลัยนครพนม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร สุจริตธรรมกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
Andreas Johannes Jansen
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
 
ฝ่ายประสานงานพิสูจน์อักษร
พระอภิภัทร กตญาโณ
ดร.ทพญ.ศิริรัตน์ งามแสง
 
ฝ่ายศิลปกรรมและระบบออนไลน์
พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร
พงษ์ศิริ ยอดสา