ติดต่อ

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI | DCI Center for Buddhist Studies
75 หมู่ที่ 1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล | 75 Mu 1 Sai Noi, Bang Ban,
จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 | Phra Nakorn Sri Ayutthaya, 13250, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.ภัทธิดา แรงทน | Phatthida Raengthon, Ph.D.
ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร | Editor Assistant
ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI | DCI Center for Buddhist Studies
เบอร์โทรศัพท์ 095-665-5355

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พงษ์ศิริ ยอดสา | Pongsiri Yodsa
เบอร์โทรศัพท์ 081-989-4191