วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการแก่สังคม


ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ 

ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ประกอบไปด้วย
[1] บทความวิจัย
[2] บทความวิชาการ 
[3] บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ 
[4] บทความพิเศษของบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญ (ไม่ต้องรับการประเมินจากผู้ทรง
โดยมีเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา


การตรวจสอบคุณภาพของบทความ
• บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจาก กองบรรณาธิการ
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลจากหลากหลายสถาบันตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
• บทความจากผู้เขียนภายใน ได้รับการตรวจและประเมินจาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• บทความจากผู้เขียนภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินจาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
• บทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ได้รับการตรวจ และประเมินในแบบ Double Blinded 
• บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศ
   ที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็น ภาษาไทย
• บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น


คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
• ส่งบทความยาวประมาณ 15-20 หน้า กระดาษ A4
• ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
• สำหรับผู้เขียนที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น
   ให้ใช้อักษร Calibri Light ขนาด 11 ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
• ตัวเลข ใช้เป็นเลขอารบิกทั้งบทความ
• ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บทคัดย่อเป็นภาษาไทย (ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ
• แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด เบอร์ติดต่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทความ
• บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักการอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) รายละเอียดในภาคผนวก
• ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์โดยสมัครสมาชิกและลงทะเบียนได้ที่ www.dhammadhara.org
• บทความจะได้รับการติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น

หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา คลิกเพื่ออ่าน
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดหน้าบทความ [.word] [.pdf]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [download]

ISSN 2408-1892 (Print) 
ISSN 2651-2262 (Online)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammadhara.org