วัตถุประสงค์
      เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลาย ช่วยยกระดับผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้วารสารเปิดรับบทความด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ พุทธบริหารการศึกษา การวิจัยนวัตกรรมเชิงพุทธ รวมทั้งสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์เชิงพุทธ


ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ 
ประกอบไปด้วย
(1) บทความวิจัย (2) บทความวิชาการ (3) การแปลบทความภาษาต่างประเทศ และ (4) บทความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
      บทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก จะได้รับการตรวจและประเมินในแบบ Double Blinded


การตรวจสอบคุณภาพของบทความ
      บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจากกองบรรณาธิการ
      บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป แบบปกปิดรายชื่อ
          (
Double Blinded)
      • บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ได้รับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ (Native Speaker) 1 ท่าน
      บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
      บทความจากผู้เขียนภายใน ได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
      บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์
          ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศ
ที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย
      • บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น


คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
      ผู้เขียนต้องปรับรูปแบบและการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด คือ หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ก่อนส่งเข้าระบบ Submission ทั้งนี้วารสารกำหนดหลักเกณฑ์ การอ้างอิงโดยอาศัยระบบ Chicago
เวอร์ชั่น 17 อ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)
      บทความมีความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า กระดาษ A4
      ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      บทคัดย่อภาษาไทย (ความยาวไม่เกิน 500 คำ) และภาษาอังกฤษ
      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 2.54 ซม.
      ตัวเลข ใช้เลขอารบิก ตลอดทั้งบทความ
      สำหรับเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น ให้ใช้อักษร Calibri Light ขนาด 11
          ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
      บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักการอ้างอิงที่วารสารกำหนด รายละเอียดดูที่ลิงก์แนบ
      แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์ติดต่อท้ายบทความ
      ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์ Submission โดยลงทะเบียนได้ที่ 
         https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara


อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผลงาน
      บทความทุกประเภท 5,000 บาท โดยผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อบทความอยู่ในขั้นตอนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ


หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) คลิกเพื่ออ่าน
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดหน้าบทความ [.word] [.pdf]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [download]

ISSN 2408-1892 (Print) 
ISSN 2651-2262 (Online)