เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ไฟล์ของบทความอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
  • บทความได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่วารสารธรรมธารากำหนดรูปแบบการส่งบทความเพื่อขอลงตีพิมพ์
  • บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย

      • บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจากกองบรรณาธิการ
      • บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ ท่านขึ้นไป แบบปกปิดรายชื่อ
          (
Double Blinded)
      • บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ได้รับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ (Native Speakerท่าน
      • บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
      • บทความจากผู้เขียนภายใน ได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
      • บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์
          ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศ
ที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย
      • บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น

รายละเอียดของบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
      ผู้เขียนต้องปรับรูปแบบและการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด คือ หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
2) ก่อนส่งเข้าระบบ Submission ทั้งนี้วารสารกำหนดหลักเกณฑ์ การอ้างอิงโดยอาศัยระบบ 
Chicago เวอร์ชั่น 17 อ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)
      • บทความมีความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า กระดาษ A4
      • ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      • บทคัดย่อภาษาไทย (ความยาวไม่เกิน 500 คำ) และภาษาอังกฤษ
      • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 2.54 ซม.
      • ตัวเลข ใช้เลขอารบิก ตลอดทั้งบทความ
      • สำหรับเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น ให้ใช้อักษร Calibri Light ขนาด 11
          ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
      • บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักการอ้างอิงที่วารสารกำหนด รายละเอียดดูที่ลิงค์แนบ
      • แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์ติดต่อท้ายบทความ
      • ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์ Submission โดยลงทะเบียนได้ที่ 
         https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara

ดาวน์โหลดรายละเอียด
หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา [คลิกเพื่ออ่าน]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดหน้าบทความ [.WORD] [.PDF]