เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ไฟล์ของบทความอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
  • บทความได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่วารสารธรรมธารากำหนดรูปแบบการส่งบทความเพื่อขอลงตีพิมพ์
  • บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย• บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจากกองบรรณาธิการ
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลจากหลากหลายสถาบันตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
• บทความจากผู้เขียนภายใน ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• บทความจากผู้เขียนภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
• บทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินในแบบ DOUBLE BLINDED
• บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย
• บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น

รายละเอียดของบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
• ส่งบทความยาวประมาณ 15-20 หน้า กระดาษ A4
• ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
• สำหรับผู้เขียนที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น
   ให้ใช้อักษร Calibri Light ขนาด 11 ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
• ตัวเลข ใช้เป็นเลขอารบิกทั้งบทความ
• ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บทคัดย่อเป็นภาษาไทย (ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ
• แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด เบอร์ติดต่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทความ
• บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักการอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
• ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์โดยสมัครสมาชิกและลงทะเบียนได้ที่ www.dhammadhara.org
• บทความจะได้รับการติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียด
หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา [คลิกเพื่ออ่าน]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดหน้าบทความ [.WORD] [.PDF]