ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ไฟล์ของบทความอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
  • บทความได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่วารสารธรรมธารากำหนดรูปแบบการส่งบทความเพื่อขอลงตีพิมพ์
  • บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย

คำแนะนำผู้แต่ง• บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจากกองบรรณาธิการ
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
• บทความจากผู้เขียนภายใน ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• บทความจากผู้เขียนภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
• บทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินในแบบ DOUBLE BLINDED
• บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย
• บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น

รายละเอียดของบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
• ส่งบทความยาวประมาณ 12-25 หน้ากระดาษ A4
• ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
• สำหรับผู้เขียนที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น
   ให้ใช้อักษร Calbri Light ขนาด 11 ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร MICROSOFT HIMALAYA ขนาด 16
• ตัวเลข ใช้เป็นเลขอารบิกทั้งบทความ
• ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทคัดย่อเป็นภาษาไทย(ความยาวไม่เกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ
• แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด เบอร์ติดต่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) รายละเอียดในภาคผนวก
• ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์โดยสมัครสมาชิกและลงทะเบียน ได้ที่ www.dhammadhara.org
• บทความจะได้รับการติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียด
หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา [คลิกเพื่ออ่าน]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดหน้าบทความ [.WORD] [.PDF]

นโยบายความเป็นส่วนตัว

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.