กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเชิงคัมภีร์ กรณีศึกษา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF