กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎกบาลีฉบับใบลานเพื่อวินิจฉัยคำต่างในพระไตรปิฎก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF