กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์เปรียบเทียบสายคัมภีร์พระพุทธศาสนาจีนและบาลีของสิงคาลกสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF