กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อาบัติลักทรัพย์ในทุติยปาราชิก : การตีความแบบหนึ่ง Download Download PDF