กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพของประเทศไทยด้านธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย : การวิเคราะห์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เกื้อหนุนธุรกิจการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย Download Download PDF