กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมสื่อดิจิทัลจากสมาร์ทโฟน ของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF