กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมสื่อดิจิทัลจากสมาร์ทโฟน ของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร Download Download PDF