กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2019 Download Download PDF