วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ ไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF