กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ ไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy