วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF