กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเทียบโอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy