Return to Article Details กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครอบครัวทำแคน : กรณีศึกษา บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด Process knowledge transfer of Kaen Making Family : A Cast Study of Sikaeo Village Tambon Sikaeo Muang District Roi-et Province Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy