กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ; Development of Management Startegies for Vocational Education Institions in Response to Manpower Requirement of Enterprises Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy