การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ; Development of Management Startegies for Vocational Education Institions in Response to Manpower Requirement of Enterprises

  • ลือชัย แก้วสุข Faculty of Education, Chulalongkorn University
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห Faculty of Education, Chulalongkorn University
  • พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ Faculty of Education, Chulalongkorn University
Keywords: Strategic development, Management in vocational colleges, Requirement of manpower skill specifcation for enterprises

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the current situations of management in vocational colleges to respond to the need of enterprises; 2) study the requirement of manpower skill specification requirements from enterprises. 3) develop management strategies for vocational education institutions regarding manpower as requirement from enterprises. The population were vocational college administrators, enterprise managers. The data instruments comprised questionnaire, survey and validity evaluation. The data were analyzed using content analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation and modified priority need technique. The research findings showed that: 1) the current vocational institutions issued main management ways by planning implementation and evaluation. In planning, vocational institutions were able to produce manpower nearly by plan, but needed to adjust plan for serving some branches as of occupation, with full quality skills. 2) For manpower skills, enterprises required cognitive skills for being able to work with new technology and how to operate machines as stated in the manual correctly. For technical skills, it needed manpower who could work by immediacy with ability to consult and mentored people with multiple skills. For behavior skills, it required manpower responsible for regulations and disciplines, coordinating with colleagues. 3) Strategies for vocational administration comprised 3 main strategies: 1) proactive planning 2) implementation by 3 parties 3) adjusting a paradigm for evaluation process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2551). แผนกลยุทธ์กองสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551-2554 นนทบุรี : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (เอกสารอัดสำเนา)

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (2549). รายงานการสำรวจความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2549. กรุงเทพมหานคร : กรมจัดหางาน.

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (2550). แผนแม่บทแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554). รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : กรมจัดหางาน

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (2552). คุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการและคุณลักษณะพื้นฐานของนายจ้างที่ลูกจ้างต้องการในกรมจัดหางานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ. กรุงเทพมหานคร : กรมจัดหางาน.

กองวิจัยตลาดแรงงาน. (2554). ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553-2554. กรุงเทพมหานคร : กรมจัดหางาน.

กัลยา อยู่บ้านคลอง. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางสังคมกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา. (2549). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฑา มนัสไพบูลย์. (2537). การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน : แนวคิดเชิงทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธีระ รุญเจริญ. (2545). รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

วุฒิพล สกลเกียรติ. (2546). การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2555). รายงานความต้องการกำลังคน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. (2551). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2548). ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สุมาลี ปิตยานนท์. (2539). เศรษฐศาสตร์แรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Brown, D. (2004). Vocational Education Schools and Colleges and the Need of the Economy. The United Kingdom. International Research Conference on Vocational Education and Training, 13-14 August 2004. IMPACT Muang Thong Thani-Convention Center (Hall 9), Bangkok Thailand.

Mounier, A. (2001). The Three Logics of Skills in French Literature. NSW Board of Vocational Education and Training.

Glahe, Fred R., ed. (1978). Adam Smith and the Wealth of Nation. Colorado Associated University.

Theodore, W.S. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review March.

Stepich, D.A., Lehman, J.W., Russell. J.W. (2007). Instructional Development Model Critique-PIE model. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Published
2018-04-30
Section
Research articles