Announcements

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษาจะขอปิดระบบเพื่อรับบทความจากภายนอกเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 • หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ

  2023-02-01
  1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ
  2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ จากจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 3 ท่าน
  3. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในวารสาร 4,000 บาท ต่อบทความ กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้
  4. บทความภาษาอังกฤษที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะต้องชำระค่าตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่แต่ละบทความมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป
  Read more about หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ
 • การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพวารสารเป็น 3 ท่าน

  2022-03-30

  จากการประชุมของคณะกรรมการสาขาวิชาบริหารการศึกษาครั้งที่ 224 (3/2565) วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในลักษณะพิชพิจารณ์ (peer review) ในการกลั่นกรองคุณภาพของบทความในวารสารจาก 2 คน เป็น 3 คน สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

  Read more about การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพวารสารเป็น 3 ท่าน
 • วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

  2020-01-22

  วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษามีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา

  Read more about วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร