เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านการบริหารการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ทุกบทความจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องในลักษณะพิชญพิจารณ์โดยที่ผู้เขียนไม่ทราบผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบผู้เขียน (double-blind peer review) ทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน 

Announcements

ปิดรับสมัครบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ภาษาไทย (Applications of Thai language articles are closed.)

2024-04-01

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษาจะขอปิดระบบเพื่อรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ภาษาไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


The journal will temporarily close for Thai language articles applications from 1 April 2024 to July 2024.

  Read more about ปิดรับสมัครบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ภาษาไทย (Applications of Thai language articles are closed.)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): January - April
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): January - April
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-01

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ