การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ในฟ้อนท์ TH Sarabun New ขนาด16pt(ในภาษาไทย) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่อง ข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment for the editor)

คำแนะนำผู้แต่ง

 คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

1. คำแนะนำการส่งบทความและการทำงานผ่านระบบ Thaijo (Manuscript Submission and Working Online with Thaijo System) (PDF)

2. คู่มือการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อสมัครตีพิมพ์ (Manuscript Guideline) (PDF)

3. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (DOCX) (PDF)

4. รูปแบบต้นฉบับบทความวิจัย (Research Article Template)(DOCX) (PDF)

5. รูปแบบต้นฉบับบทความวิชาการ (Academic Article Template)(DOCX) (PDF)

6. ขั้นตอนการดำเนินการของวารสาร (EMI Journal Process)

7. ขั้นตอนการดำเนินการของวารสาร

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อ และที่อยู่อีเมล ที่พิมพ์ลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือให้บุคคลอื่นใดทราบ