หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความ

2023-02-01
  1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ
  2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ จากจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 3 ท่าน
  3. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในวารสาร 4,000 บาท ต่อบทความ กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้
  4. บทความภาษาอังกฤษที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะต้องชำระค่าตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่แต่ละบทความมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป