การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพวารสารเป็น 3 ท่าน

2022-03-30

จากการประชุมของคณะกรรมการสาขาวิชาบริหารการศึกษาครั้งที่ 224 (3/2565) วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในลักษณะพิชพิจารณ์ (peer review) ในการกลั่นกรองคุณภาพของบทความในวารสารจาก 2 คน เป็น 3 คน สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป