กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนโยธินบูรณะ ตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้เรียน 4.0; APPROACHES FOR DEVELOPING ACADEMIC ADMINISTRATION OF ENGLISH PROGRAM ACCORDING TO THE CONCEPT OF STUDENT CHARACTERISTICS 4.0 AT YOTHINBURANA SCHOOL Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy