The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN 2985-0843 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลการปฏิสัมพันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่วมทางสังคม ที่มีผลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy