กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF