กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประเด็นทางนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF