กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมรายได้ภาคครัวเรือนเกษตรในจังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF