กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF