รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์

  • กตัญญู แก้วหานาม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์
คำสำคัญ: การติดตามตรวจสอบ, การจัดซื้อจัดจ้าง, monitoring public sector operations, procurement

บทคัดย่อ

บทความวิจัย เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเทศบาลเมือง 2 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองบัวขาว ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองบัวขาว มีรูปแบบการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างแบบไม่เป็นทางการ และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างแบบผ่านตัวแทน ส่วนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะทำโดยผ่านอาสาสมัครตรวจสอบการ บริหารงาน (อสต.)

 

The purposes of this study was find out guidelines to support People Participation for monitoring public sector operations in Local Administration : Case Study of Town Municipality in the Kalasin. The present study was the qualitative research. There were 2 municipalities selected to collect the data by purposive sampling method, which were (1) Kalasin Municipality (2) Bou Kaw Municipality. The results of the study were as follows: People Participation for monitoring public sector operations, it was found that people participation for monitoring public sector operations in Bou Kaw Municipality is non-formal patterns and participation in the monitoring of procurement through an agent. While in Kalasin Municipality, Is operated by the Volunteers Community Monitoring.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)