การเคลื่อนไหววารสาร

วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) (ชื่อเดิมวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) ISSN 2286-9328 เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2555 โดยการริเริ่มนโยบายของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ในขณะนั้น)

ต่อมาในปี 2558 วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" มีเงื่อนไขคุณสมบัติการตีพิมพ์ที่สามารถเสนอขอรับรองคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI 

ต่อมาทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้มีความพยายามขอคำแนะนำจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป