ติดต่อ

วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Email : gjournal@ksu.ac.th
Website : https://gjournal.ksu.ac.th/

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร. นพพล อัคฮาด
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-7107345

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อาจารย์ ดร. นพพล อัคฮาด
เบอร์โทรศัพท์ 089-710-7345,043-602-056