ติดต่อ

วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Email : gjournal@ksu.ac.th
Website : https://gjournal.ksu.ac.th/

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วหานาม      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 087-388-2999

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 043-602-056