ติดต่อ

วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Email : dr.kathanyoo@ksu.ac.th

Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/index

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 087-388-2999

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ
เบอร์โทรศัพท์ 043-602-056