Announcements

ประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง สามารถส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ได้ทางเว็บไซต์วารสารการบริหารปกครอง ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ประชาสัมพันธ์รับบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

  2022-06-26

  ประชาสัมพันธ์ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

  Read more about ประชาสัมพันธ์รับบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
 • เอกสารต้นแบบ

  2022-02-04

  วารสารการบริหารปกครอง ได้จัดทำเอกสารต้นแบบ (template) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แต่งในการจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  โปรดดาวน์โหลดและใช้เอกสารต้นแบบและแบบอักษรต่อไปนี้ในการจัดเตรียมต้นฉบับ

  เอกสารต้นแบบ

  https://drive.google.com/file/d/112WDRYp7efaYUmu4FVj9NUqVVOA04wYE/view?usp=sharing

  Read more about เอกสารต้นแบบ
 • ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม วารสารการบริหารปกครอง

  2021-09-04
  วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่บทความ โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ (E-Journal) ที่เว็บไซต์ของวารสารการบริหารปกครอง https://so01.tci-thaijo.org/.../gjournal.../issue/view/16911 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2564 เป็นต้นไป Read more about ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม วารสารการบริหารปกครอง
 • จริยธรรมการตีพิมพ์

  2020-10-06

  จริยธรรมการตีพิมพ์
  วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
            - กำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดเตรียมบทความต้นฉบับและรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ผู้นิพนธ์บทความต้องปฏิบัติตาม ให้ผู้นิพนธ์บทความที่สนใจส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
            - การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ค่าดำเนินการจัดการต้นฉบับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้นิพนธ์บทความ จะต้องมีการประกาศเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราจัดเก็บที่ชัดเจนให้ผู้สนใจส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
            - ต้องมีการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำซ้อน (duplication) และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
            - ต้องดำเนินการให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่ปราศจากอคติ เป็นธรรมและไม่ล่าช้า โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน
            - ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลผู้นิพนธ์บทความและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การประเมินบทความยัง ดำเนินอยู่ และไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้น ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
            - การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์ตามคุณภาพของบทความ ไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือวารสาร โดยไม่พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ประเมิน
            - ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพียงเพราะสงสัยว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณ แต่ต้องตรวจสอบหาหลักฐาน ให้แน่ชัดก่อน และแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความนั้น
            - ไม่มีส่วนในการตัดสินใจคัดเลือกบทความที่ตนเป็นผู้นิพนธ์หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
            - ไม่ร้องขอให้มีการอ้างอิงผลงานใดเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิง (citation) หรือค่า impact factor ของวารสาร หรือเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง
            - มีระบบร้องเรียนผลการตัดสินของกองบรรณาธิการและร้องเรียนเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
            - มีระบบแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงในบทความและถอดบทความที่พบว่าผิดจริยธรรมการวิจัย และไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบข้อผิดพลาดและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
            - รักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
            - ประเมินคุณภาพบทความด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
            - ไม่เสนอแนะให้ผู้นิพนธ์อ้างอิงผลงานใดด้วยเจตนาเพิ่มจำนวนการอ้างอิงของผลงานของตนหรือพวกพ้อง - ส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา
            - หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์บทความที่ประเมินต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
            - หากพบว่าผู้นิพนธ์บทความกระทำผิดจรรยาบรรณ เช่น ลอกเลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยที่เป็นเท็จ ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
            - ผลงานที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น
            - ผลงานที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่มีส่วนใดที่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism) ทั้งของตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
            - ไม่สร้างข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลในการรายงานผลการวิจัย
            - ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ (authorship) อย่างเคร่งครัด กล่าวคือชื่อ   ผู้นิพนธ์ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการทำวิจัยและไม่ละเลยหรือตัดชื่อบุคคลที่มี ส่วนสำคัญในการทำวิจัยคนใดออกจากบทความ
            - หากมีผู้นิพนธ์หลายคน ผู้นิพนธ์ทุกคนจะต้องเห็นชอบกับต้นฉบับบทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับ บทความนั้นให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์

  บรรณานุกรม

  Elsevier. 2017. Publishing Ethics. Retrieved from  
            https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics.

  Committee on Publication Ethics. 2008. COPE Code of Conduct. Retrieved from
            http://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf

  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:
            สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI). 2562. ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การ
            ประเมิน ด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI
  . สืบค้นจาก
            http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2562/Jun24/News.html

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI). 2018. เกณฑ์รองข้อที่ 8. สืบค้นจาก
            https://www.youtube.com/watch?v=M_0EJ1sBZ-w

  Read more about จริยธรรมการตีพิมพ์
 • เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

  2020-01-30
  เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

  ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
  เรื่อง การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ

  ศูนย์ TCI ขอแจ้งเตือนหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เกี่ยวกับการออกใบตอบรับบทความ (acceptance date) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ การออกหนังสือตอบรับบทความย้อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น

  1. กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ (peer review) เสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2563 แต่ออกใบตอบรับบทความเพื่อลงพิมพ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  2. กองบรรณาธิการ กำกับวัน received date, revised date และ accepted date ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้ดำเนินการ
  3. มีการกระทำอื่นๆ ระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ และในการจัดการ/การตีพิมพ์บทความในวารสาร ที่ผิดไปจากความเป็นจริง

  ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณของการดำเนินการจัดการวารสาร หากมีการร้องเรียนและตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง จะส่งผลให้นำไปสู่การพิจารณาถอดถอนวารสารออกจากฐานข้อมูล TCI ในทันที

  ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอความร่วมมือจากท่านหัวหน้ากองบรรณาธิการ ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการของวารสาร กำกับดูแลให้การดำเนินการจัดการวารสารของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการและตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

   

  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

  Read more about เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”