ข่าวประกาศ

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

            1.หลักเกณฑ์ทั่วไป

            1.1 บทความวิชาการที่จะเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ต้องเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรือผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่มาก่อน

            1.2 บทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์  เมื่อการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ (ยกเว้นบทความพิเศษ)

 1. การเตรียมต้นฉบับ

            กองบรรณาธิการจะรับพิจารณากลั่นกรองเฉพาะต้นฉบับที่เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

            2.1 ต้นฉบับ เป็นต้นฉบับพิมพ์ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว หรือภาษาอังกฤษอย่างเดียว ภาษาที่ใช้ควรถูกต้องหลักภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า A4 ระบุเลขหน้าให้ชัดเจนบริเวณด้านบนขวาของหน้ากระดาษ

                        -บทความภาษาไทยใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 14

                        -บทความภาษาอังกฤษใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 14

            2.2 ชื่อเรื่อง ควรกระชับและตรงกับเนื้อหา

            2.2 ชื่อผู้เขียน  ใช้ชื่อเต็ม

            2.3 สถานที่ทำงานของผู้เขียน  ระบุสถานที่ทำงานของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้สะดวก

            2.5 บทคัดย่อให้ทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสรุปสาระสำคัญของบทความอย่างครบถ้วนและมีความยาวไม่เกิน 200 คำ ระบุคำสำคัญ จำนวนไม่เกิน 3 คำ

            2.6 เนื้อหา การนำเสนอเนื้อหางานวิจัย ควรสอดคล้องกับกระบวนทัศน์การวิจัยและครอบคลุมดังนี้

                        บทนำ อธิบายความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  ขอบเขตของการวิจัย สมมติฐาน (ถ้ามี)

                        การตรวจเอกสาร เป็นการสังเคราะห์สาระจากวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงแนวความคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย และสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

                        วิธีดำเนินการวิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้วิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. ที่ทำการวิจัย

                        ผลของการวิจัย แสดงผลของการวิจัยและข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้นๆ อาจมีภาพตารางและแผนภูมิประกอบ  ทั้งนี้อาจวิจารณ์ผลการวิจัยด้วยแนวคิดที่ได้จากการตรวจเอกสารได้

                        บทสรุป และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปที่ได้รับจากการวิจัยรวมถึงการอภิปรายผลด้วยแนวคิดที่ได้จากการตรวจเอกสาร และให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลงานวิจัย

            2.7 ภาพประกอบและตาราง ควรมีเฉพาะที่จำเป็น และมีหมายเลขกำกับภาพตามลำดับ ภาพจะต้องชัดเจนแสดงเนื้อหาสำคัญของเรื่อง ควรเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ เมื่อพิมพ์เป็นขาว – ดำ คำอธิบายภาพประกอบและตารางให้ใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน

            2.8 การอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ วิธีการเขียนอ้างอิงจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการเขียนอ้างอิงตามที่กำหนด จะต้องมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับเอกสารไว้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสารที่ผู้เขียนได้อ้างอิงไว้ โดยการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้ระบบนาม ปี และเลขหน้า

                        2.8.1 การเรียงลำดับเอกสาร เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียนโดยไม่ต้องมีเลขกำกับ เริ่มด้วยรายการชื่อเอกสารภาษาไทย และต่อด้วยรายชื่อภาษาต่างประเทศ ใช้หัวข้อคำว่า เอกสารอ้างอิง

                        2.8.2 เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ชื่อผู้เขียนใช้ชื่อเต็มและนามสกุล และให้แปลรายการอ้างอิงนั้นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมต่อท้ายในหัวข้อ Translated Thai References โดยเขียนแบบเดียวกับหัวข้อ 2.8.3 และ 2.8.4 ดูตัวอย่างในข้อที่  การแปลเอกสารอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

                        2.8.3 เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ชื่อผู้เขียนให้อ้างนามสกุลก่อน โดยเขียนเป็นคำเต็มและตามด้วยชื่ออื่นๆ ชื่อย่อเฉพาะตัวอักษรตัวแรกในกรณีชื่อที่มีคำขึ้นต้น ด้วยคำว่า Van de, der, von ให้เขียนเติมนำหน้าชื่อสกุล

                        2.8.4 การเขียนเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ใช้รูปแบบ APA style (American Psychological Association) ซี่งผู้เขียนสามารถเลือกใช้ APA Sixth Edition ได้จาก Reference ใน Microsoft Word 2007 หรือ สูงกว่า

2.9 ข้อเสนอแนะในการใช้ภาษา

                        2.9.1 ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและกะทัดรัด

                        2.9.2 ใช้คำศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและประกาศของราชบัณฑิตยสถาน

                        2.9.3 การใช้ศัพท์บัณฑิตทางวิชาการ ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ทางภาษาอังกฤษ

                        2.9.4 การเขียนชื่อเฉพาะหรือคำแปลจากภาษาต่างประเทศที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความ หากจำเป็นก็ควรพิมพ์ภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ กำกับไว้ในวงเล็บ เช่น ชวา (Java) เขมร (Khmer) เป็นต้น

                        2.9.5 ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีคำไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว

                        2.9.6 รักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์ หรือการใช้ตัวย่อโดยตลอดทั้งบทความ

            2.10 การตรวจสอบแก้ไขต้นฉบับ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับที่ส่งมาพิมพ์ทุกเรื่องตามแต่จะเป็นสมควร ในกรณีที่จำเป็นจะส่งต้นฉบับเดิมหรือฉบับแก้ไขแล้วกลับคืนมายังผู้เขียนเพื่อขอความเห็นชอบ

            2.11 ระยะเวลาในการดำเนินการ กองบรรณาธิการจะดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องจนถึงพร้อมตีพิมพ์ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้เขียนใช้ในการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย)

 1. เงื่อนไขการตีพิมพ์

            3.1 ผลงาน หรือบทความวิชาการที่จะนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน (ยกเว้นเป็นการรวบรวมผลงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น ในการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติมาแล้ว)

            3.2 เงินลงทะเบียนการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับบุคคลทั่วไป และบทความละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งชำระได้ทันทีเพื่อเป็นการประกันว่าผู้เสนอผลงานจะไม่ส่งผลงานที่ผ่านการตีพิมพ์ในแหล่งอื่นใดมาก่อน และจะไม่ส่งผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์นี้ในวารสารอื่นในระหว่างการพิจารณา ซึ่งเมื่อชำระเสร็จแล้วให้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ส่งบทความจะขอคืนไม่ได้

            3.3 ผู้เสนอบทความต้องดำเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงผลงานตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนกองบรรณาธิการวารสารฯ ภายในเวลาที่กำหนด

 1. รูปแบบการจัดพิมพ์ มีการกำหนดรูปแบบการพิมพ์

            4.1 บทความภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

            4.2 บทความภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

รายการ

ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

20

ชื่อผู้แต่ง

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

16

บทคัดย่อ

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

14

หัวข้อแบ่งตอน

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

14

หัวข้อย่อย

เน้น

ชิดซ้าย

14

เนื้อหาข้อความ

ปกติ

-

14

การเน้นข้อความในบทความ

เน้น

 

14

การแสดงข้อความที่เป็นคำสัมภาษณ์ หรือข้อความสำคัญจากแหล่งอื่น

เอียง

 

14

ข้อความในตาราง

ปกติ

 

12

การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

ปกติ

 

14

เอกสารอ้างอิง

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

14

 

            4.3 การจัดพิมพ์ กำหนดระยะขอบกระดาษ ดังนี้

                        ด้านบน   1.5 นิ้ว

                        ด้านล่าง  1.5 นิ้ว

                        ด้านซ้าย 2.0 นิ้ว

                        ด้านขวา  1.0 นิ้ว

 

 1. การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

            5.1 ส่งต้นฉบับด้วยตนเองทางเว็บไซต์ (website)  โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ผ่านช่องการส่งบทความเข้าสู่ระบบวารสาร (Submission) ที่ https://www.tci-thaijo.org/

            5.2 บทความของท่านจะสำเร็จในระบบเมื่อได้รับการตอบกลับอัตโนมัติจากอีเมลล์ของกองบรรณาธิการไปยังอีเมลล์ส่วนตัวของท่านที่ใช้ลงทะเบียนยืนยันว่าการส่งต้นฉบับบทความของท่านเข้าสู่ระบบวารสารเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้ประสานงานกองบรรณาธิการจะส่งอีเมลล์กลับไปชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดพิมพ์ต้นฉบับของท่านอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างนี้ยังไม่ถือว่าบทความของท่านได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว นอกจากได้หนังสือตอบรับทางการจากบรรณาธิการบริหารเท่านั้น

 

6.การติดต่อสื่อสาร

6.1 กองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) 13  หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

6.2 ติดต่อขอส่งเอกสารผ่านระบบโทรสาร ได้ที่หมายเลข 043-602056

6.3 ติดต่อขอส่งหลักฐานผ่านระบบ E-mail ที่ psl_journal@ksu.ac.th

 • เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

  2020-01-30
  เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

  ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
  เรื่อง การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ

  ศูนย์ TCI ขอแจ้งเตือนหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เกี่ยวกับการออกใบตอบรับบทความ (acceptance date) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ การออกหนังสือตอบรับบทความย้อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น

  1. กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ (peer review) เสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2563 แต่ออกใบตอบรับบทความเพื่อลงพิมพ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  2. กองบรรณาธิการ กำกับวัน received date, revised date และ accepted date ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้ดำเนินการ
  3. มีการกระทำอื่นๆ ระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ และในการจัดการ/การตีพิมพ์บทความในวารสาร ที่ผิดไปจากความเป็นจริง

  ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณของการดำเนินการจัดการวารสาร หากมีการร้องเรียนและตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง จะส่งผลให้นำไปสู่การพิจารณาถอดถอนวารสารออกจากฐานข้อมูล TCI ในทันที

  ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอความร่วมมือจากท่านหัวหน้ากองบรรณาธิการ ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการของวารสาร กำกับดูแลให้การดำเนินการจัดการวารสารของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการและตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

   

  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

  อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”